Update Coronamaatregelen - Augustus

Gepost op

De coronacrisis heeft een grote impact op de gehele maatschappij. Nog steeds ondervinden het merendeel van de ondernemingen grote negatieve gevolgen die te wijten zijn aan de coronacrisis.

De overheid heeft tal van maatregelen uitgevaardigd om ondernemingen te helpen om de coronacrisis door te komen en de heropstart van hun onderneming te ondersteunen. We overlopen hier kort enkele nieuwe maatregelen die door de overheid werden genomen.

Steunbijdrage Vlaamse Overheid

Wat?

De Vlaamse regering heeft op 7 augustus 2020 beslist om bijkomende steunmaatregelen te voorzien voor ondernemingen die tussen 1 augustus 2020 en 30 september 2020 hun omzet met 60 % of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
De ondernemingen die deze omzetdaling van 60 % of meer kunnen aantonen, krijgen een vergoeding die bepaald zal worden in functie van de omzet gerealiseerd tussen 1 augustus 2019 en 30 september 2019. De steunbijdrage is geen forfaitair bedrag die voor elke aanvrager evenveel zal bedragen. De steunbijdrage die maximaal 15.000,00 euro zal kunnen bedragen, wordt als volgt bepaald:

 • 7,5 % van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar;
 • 3,75 % van de omzet (halvering subsidie) voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking uitoefenen als die 80 % of meer bedraagt van een voltijdse betrekking;
 • 3,75 % van de omzet (halvering subsidie) voor bedrijven die nu minder openingsdagen tellen dan in de periode augustus – september 2019.

Op deze manier wil de regering een stuk tussenkomen in de vaste kosten van een bedrijf.

Hoe aanvragen?

De steunbijdrage zal vanaf oktober 2020 aangevraagd kunnen worden via VLAIO.

 

Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden door zowel zelfstandigen die hun activiteit verplicht moesten sluiten als diegenen die minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand hun activiteit volledig onderbroken hebben.

Verlenging tijdelijk overbruggingsrecht
Het tijdelijk overbruggingsrecht werd verlengd voor de maanden juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteit in die maanden minstens 7 opeenvolgende dagen moeten stopzetten omwille van Corona. De verlenging gebeurt niet automatisch. Zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen, moeten opnieuw een aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds. Het overbruggingsrecht bij vrijwillige sluiting zal niet verlengd worden en houdt na 31 augustus 2020 op te bestaan.

Overbruggingsrecht bij verplichte sluiting verlengd tot 31 december
Wanneer uw onderneming echter nog verplicht gedeeltelijk of volledig gesloten is als gevolg van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, geldt de verplichting om 7 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten niet.
Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, wordt verlengd tot en met 31 december 2020. Dit heeft vooral betrekking op zelfstandigen die actief zijn in de evenementensector en zij die hiervan afhankelijk zijn.

Relance-overbruggingsrecht
Door het toekennen van een relance-uitkering wil de overheid voorzien in een bijkomende ondersteuning wanneer ondernemers hun zelfstandige activiteit terug willen hervatten. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan u voor de maanden juni, juli, augustus, september en oktober dit relance-overbruggingsrecht aanvragen ter ondersteuning van de heropstart. Het grote verschil met het overbruggingsrecht is dat u uw zaak niet verplicht moet sluiten om hierop recht te hebben.

Wie komt in aanmerking?

 • Zelfstandigen in hoofdberoep, helpers en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut;
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige voor zover ze wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Voorwaarden?

– De activiteit van de zelfstandige was op 3 mei 2020 nog beperkt of verboden door het ministerieel besluit van 23 maart 2020 in de versie zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 17 april 2020. Het gaat hier onder meer over de volgende zelfstandige activiteiten:

 • horeca
 • de non-food detailhandel, met uitzondering van doe-het-zelf-zaken, tuincentra en dagbladhandels (die waren al in april heropend);
 • de markten (dit betreft zowel de klassieke marktkramen, als de mobiele verkopers van gebraden kippen en ijskarren, als andere foodtrucks);
 • de kappers en schoonheidsspecialisten;
 • de reisbureaus met kantoor/ontvangstruimte ‘front office’ die als een handelszaak moeten beschouwd worden (en dus niet enkel online actief zijn);
 • de autocarbedrijven die hoofdzakelijk het vervoer verzorgen van personen in het kader van recreatieve activiteiten zoals groepsuitstappen en reizen (en dus niet hoofdzakelijk in onder-aanneming voor regionale busmaatschappijen actief zijn).

De controle gebeurt op basis van de nacebelcodes die zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en wordt beoordeeld per vestiging.

– De activiteit van de zelfstandige mag opnieuw uitgeoefend worden tijdens de volledige kalendermaand, zonder beperkingen anders dan de regels inzake sociale distancing;

– Het tweede en derde kwartaal 2020 is er minstens 10% omzetverlies of vermindering van bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal 2019;

– U heeft uw zaak minstens 1 maand gesloten vanaf maart 2020;

– De zelfstandige mag voor de maand waarvoor de aanvraag geldt, geen klassiek overbruggingsrecht of geen tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht genieten.

Omvang?

Net zoals het gewone overbruggingsrecht, geeft het relance-overbruggingsrecht recht op een volledig maandbedrag van 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast.

Cumul mogelijk?

De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met:

 • Het tijdelijke overbruggingsrecht;
 • Tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen;
 • Uitkering uitbetaald door uw ziekenfonds zoals onder andere moederschapsuitkeringen, arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkering;

De relance-uitkering kan wel gecombineerd worden met een andere uitkering als zelfstandige, werknemer of ambtenaar zoals bijvoorbeeld een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Hoe aanvragen?

De relance-uitkering moet ten laatste op 31 december 2020 worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds.

Voorbeelden

 • Was uw zaak op 1 juni 2020 nog verplicht gesloten of was uw activiteit verboden? Dan heeft u automatisch recht op het gewone overbruggingsrecht.
 • Was uw zaak op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten of was uw activiteit verboden en heeft u nadien uw activiteit hervat? In dit geval moet u een omzetdaling of daling in bestellingen kunnen aantonen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minimum 10 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dan komt u in aanmerking voor het relance-overbruggingsrecht.
 • Was uw zaak op 3 mei niet verplicht gesloten of was uw activiteit niet verboden of leed u geen omzetverlies? Dan komt u in aanmerking voor het gewone overbruggingsrecht als u uw activiteit ten minste zeven dagen onderbreekt door de coronacrisis.

 

Corona hinderpremie

De uiterlijke termijn voor het indienen van de corona hinderpremie was 30 juni 2020. Een uitzondering op deze einddatum is voorzien voor de ondernemingen die nog verplicht gesloten moesten blijven na 8 juni 2020. De vrijwillige langere sluiting van uw zaak komt niet in aanmerking.

Voorwaarden?

De bijkomende premie van 160 euro per extra sluitingsdag kan enkel nog toegekend worden aan ondernemingen die hun zaak en fysieke locatie volledig moeten sluiten ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni 2020. Een volledige sluiting wil zeggen dat u geen andere activiteit mag uitoefenen binnen de onderneming. Het gaat bv. om discotheken en dancings (heropening ten vroegste voorzien op 1 september 2020).

Hoe aanvragen?

Het is niet meer mogelijk om deze premie aan te vragen.

Corona ondersteuningspremie

De corona ondersteuningspremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met een omzetdaling omwille van de nog geldende exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen.

Voorwaarden?

Zeker niet iedere onderneming zal recht hebben op deze ondersteuningspremie.
De corona ondersteuningspremie is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die:

 • haar zaak heropend heeft na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening geconfronteerd wordt/werd met een omzetdaling van minstens 60 % t.o.v. dezelfde periode vorig jaar ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad
 • open mocht blijven en ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, geconfronteerd werd met een omzetdaling van minstens 60 % in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen.

Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor een corona hinderpremie of een corona compensatiepremie kunnen toch een ondersteuningspremie aanvragen. Zij moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60 % het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad komen niet in aanmerking.

Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistraties. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.

Indien u in de referteperiode (d.w.z. dezelfde maand in het jaar 2019) een abnormaal lage omzet realiseerde door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid, mag u deze periode vervangen door een andere referteperiode. U dient wel te motiveren waarom u kiest voor een andere referteperiode.

Wie komt in aanmerking?

U komt in aanmerking als u tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie)
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

 

Uitgesloten ondernemingen

De volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen;
 • activiteit van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen;
 • ondernemingen die nog niet opgericht waren op 1 mei 2020 en die niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;

 

Omvang premie?

De aanvullende compensatiepremie bedraagt 2.000,00 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep en 1.000,00 euro voor zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,89 euro en 13.998,78 euro én minder dan 80 % tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet online ingediend worden via de volgende link uiterlijk op 31 augustus 2020: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie

Indien uit een controle door VLAIO na het ontvangen van de premie blijkt dat de omzetdaling van minstens 60 % niet gehaald werd of aan een andere voorwaarde niet werd voldaan, moet de uitbetaalde steun terugbetaald worden aan VLAIO.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.