Nieuwe procedure voor onbetwiste schuldvorderingen vanaf 2 juli 2016

Gepost op

In een poging het economische leven te stimuleren en de rechtbanken te ontlasten is er vanaf 2 juli 2016 een nieuwe procedure in het leven geroepen om de betalingsachterstanden in commerciële aangelegenheden te verminderen. 

Deze nieuwe procedure moet het mogelijk maken om professionele schuldvorderingen onder bepaalde voorwaarden uitvoerbaar te maken buiten enige rechterlijke tussenkomst om.

Welke schuldvorderingen komen in aanmerking?

De procedure kan enkel gebruikt worden voor:

 • Onbetwiste, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen;
 • Die een geldsom tot voorwerp hebben;
 • In de relatie B&B. Onbetaalde facturen door consumenten of de overheid kunnen niet via deze procedure worden ingevorderd;
 • De onderneming-schuldenaar mag niet in staat van faillissement zijn, een WCO hebben aangevraagd of zich in een andere vorm van wettelijke samenloop bevinden.

 

Wat kunt u vorderen? 

 • Het niet-betaalde factuurbedrag, ongeacht de omvang van het bedrag;
 • Bijkomende wettelijke verhogingen;
 • Invorderingskosten;
 • Interesten en schadebeding maar beperkt tot 10 % van de hoofdsom.

 

Welke procedure moet u volgen?

 1. U moet steeds beroep doen op een advocaat die de procedure voor u zal inleiden. De advocaat zal oordelen of de zaak in aanmerking komt voor de snelle betalingsprocedure en zal hierbij nagaan of aan de toelatingsvoorwaarden is voldoen en of u voldoende bewijsmiddelen heeft.
 2. De advocaat zal op zijn beurt een gerechtsdeurwaarder aanspreken.
 3. De deurwaarder zal de schuldenaar aanmanen tot betalen. Deze aanmaning gaat vergezeld van een standaard antwoordformulier. Na de ontvangst van deze aanmaning, heeft de schuldenaar 1 maand de tijd om actie te ondernemen. Deze kan vervolgens:
 • De schuldvordering betalen: de betaling van de schuldvordering heeft het einde van de procedure tot gevolg. Wordt het bedrag niet volledig betaald, wordt de procedure verder gezet.
 • De schuldvordering betwisten: in dit geval moet hij binnen de maand de redenen overmaken waarom hij niet akkoord kan gaan met de betaling van de schuldvordering. Deze betwisting heeft tot gevolg dat de schuldeiser enkel nog via de gewone rechtbank de schuld kan invorderen en dus deze procedure beëindigd wordt. De rechter zal de basis van betwisting door de schuldenaar extra controleren. Als de schuldenaar de schuldvordering heeft betwist met loze argumenten, zal hij een boete opgelegd krijgen.
 • Betalingsfaciliteiten aanvragen: de gerechtsdeurwaarder zal in dit geval bemiddelend optreden om een afbetalingsplan te bekomen. Het toekennen van een afbetalingsplan heeft een schorsing van de procedure tot gevolg als de schuldeiser akkoord gaat. De procedure zal verder gezet worden wanneer de betalingsfaciliteiten niet worden nageleefd. 

Als er geen afbetalingsregeling wordt bekomen of dit niet gevraagd wordt en de schuldenaar de factuur niet betwist, zal hij de factuur moeten betalen.  

Hoe bekomt de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel? 

Na acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn van 1 maand, zal de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting opmaken dat dezelfde kracht heeft als een beslissing van de rechtbank.

Om een uitvoerbare titel te bekomen, moet de gerechtsdeurwaarder dit proces-verbaal voorleggen aan een magistraat van het Beheers- en toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. Dit is een instelling binnen de Federale Overheidsdienst Justitie, die wordt voorgezeten door een beslagrechter of een magistraat met minstens 2 jaar effectieve ervaring inzake beslag.

Het ten uitvoer verklaarde proces-verbaal van niet-betwisting wordt dan voorzien van een formulier van tenuitvoerlegging, en maakt de titel uit die ten uitvoer kan worden gelegd. De deurwaarder kan nadien de schuld door middel van dwangmaatregelen innen zoals bijvoorbeeld uitvoerend beslag.

De uitvoerbaarheid van het proces-verbaal van niet-betwisting kan enkel geschorst worden door een vordering in rechte, ingesteld door middel van een verzoekschrift op tegenspraak. 

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.