Meldingsplicht voor buitenlandse juridische constructies

Gepost op

De wetgever wil met deze nieuwe aangifteverplichtingen transparantie bevorderen en vermijden dat de belastingplichtige zijn (zwevend) vermogen nog langer in het buitenland kan verbergen. De fiscus zal dergelijke constructies fiscaal transparant beschouwen en trachten de opbrengsten uit het vermogen van zo’n doorprikte structuur te belasten in hoofde van de personen die erachter schuil gaan.

Buitenlandse levensverzekeringen

Levensverzekeringen onderschreven bij een buitenlandse verzekeringsmaatschappij door de belastingplichtige, zijn echtgenoot of minderjarige kinderen moesten voor het eerst worden opgenomen in de aangifte personenbelasting van aanslagjaar 2013.

In de nieuwe aangifte over aanslagjaar 2014 is nu ook een vak voorzien dat in bevestigend geval moet worden aangekruist en waarbij, net zoals voor buitenlandse rekeningen, het land moet worden opgegeven waar de verzekering werd afgesloten en de naam van de verzekeringnemer(s).

Buitenlandse juridische constructies

De geviseerde buitenlandse juridische constructies waarvoor de meldingsplicht is ingevoerd, betreffen enerzijds trusts en anderzijds stichtingen en vennootschappen, voor zover de stichtingen en vennootschappen voorkomen op een “zwarte lijst” opgenomen in het KB van 19 maart 2014. Voormeld KB met de “zwarte lijst” werd op 2 april 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en kan u terugvinden onder de downloadpagina op onze website of via volgende link “”.

Wie moet melden?

De meldingsplicht rust enerzijds op de oprichters. Onder oprichter dient te worden begrepen:

  • Hetzij, de natuurlijke persoon die de constructie heeft opgericht;
  • Hetzij, wanneer de constructie is opgericht door een derde, de natuurlijke persoon die er goederen en rechten heeft in ondergebracht;
  • Hetzij, de natuurlijke personen die direct of indirect erfgenaam zijn van de hiervoor bedoelde personen, tenzij die erfgenamen aantonen dat zijzelf of hun rechthebbenden op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier van financiële of andere voordelen, toegekend door de constructie, zullen genieten.

Anderzijds rust de meldingsplicht op de begunstigden. Onder begunstigde dient te worden begrepen, natuurlijke persoon die bij zijn weten op enigerlei wijze of ogenblik begunstigde of potentieel begunstigde is van de constructie.

Wat moet worden gemeld?

Oprichters en begunstigden van een buitenlandse trust, dienen het bestaan van de buitenlandse trust te melden.
Voor buitenlandse stichtingen en vennootschappen geldt de meldingsplicht enkel indien de stichting of vennootschap voorkomt op de lijst in het KB dat op 2 april 2014 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.
Worden onder meer vermeld in de lijst :

  • Luxemburg : Société de gestion Patrimoine Familiale
  • Nederlandse Antillen : Stichting Particulier Fonds
  • Liechtenstein : Stiftung / Anstalt

Waar moet worden gemeld?

De melding dient jaarlijks te gebeuren in de aangifte in de personenbelasting in vak XIII onder punt C (aanslagjaar 2014).

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.