Kosten voor kinderopvang: wat is er aftrekbaar?

Gepost op

Ontdek in dit artikel wat de voorwaarden zijn om de kosten voor kinderopvang af te kunnen trekken. In het artikel hebben we ook voorbeelden voorzien van verschillende situaties ter verduidelijking. 

Voorwaarden

Als ouder kan u slechts de kosten voor de kinderoppas aftrekken, als u zelf beroepsinkomsten geniet. Dit wil niet zeggen dat u een beroepswerkzaamheid moet uitoefenen: ook werkloosheidsuitkeringen, andere vervangingsinkomsten en pensioenen zijn immers beroepsinkomsten.

Daarnaast moeten de kinderoppaskosten betrekking hebben op kinderen die ten laste zijn van u en die jonger zijn dan 12 jaar.

Uitgaven voor oppas na de twaalfde verjaardag zijn niet meer aftrekbaar. Tijdens het jaar dat uw kind 12 wordt, worden de kosten gesplitst in een aftrekbaar (tot aan de dag van de verjaardag) en een niet-aftrekbaar (vanaf de dag dat het kind 12 is geworden) gedeelte. De kosten die na de twaalfde verjaardag worden betaald, maar slaan op kosten van voor de verjaardag, blijven aftrekbaar.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Uw dochter werd geboren op 8 juni 1997. Zij werd in het jaar 2009 dagelijks opgevangen in de naschoolse opvang. In het aanslagjaar 2010 zijn de daaraan verbonden kosten aftrekbaar voor de periode 1 januari 2009 tot en met 7 juni 2009.

Gaat uw kind naar een sportkamp, dan gelden volgende regels: is het kind tijdens de deelname aan het jeugd- of sportkamp nog geen 12 jaar, is het inschrijvingsgeld fiscaal aftrekbaar als een uitgave voor kinderopvang. Wanneer het kind daarentegen tijdens de deelname aan het jeugd- of sportkamp reeds 12 jaar is, is het inschrijvingsgeld niet meer fiscaal aftrekbaar. Viert uw kind zijn of haar twaalfde verjaardag tijdens het jeugd- of sportkamp, is enkel het inschrijvingsgeld met betrekking tot de dagen waarop het kind nog geen 12 jaar is fiscaal aftrekbaar.

Voor kinderen met een zware handicap wordt de leeftijdsgrens opgetrokken naar 18 jaar. Om als een ‘kind met een zware handicap’ beschouwd te worden, moet het kind in aanmerking komen voor de verhoogde kinderbijslag. De gehanteerde criteria zijn strenger dan de criteria aan de hand waarvan de administratie oordeelt of een ‘gehandicapt kind’ voor twee kinderen ten laste geteld mag worden.

Voorbeeld 2

Uw 14-jarige zoon, enig kind, is gehandicapt, maar beantwoordt niet aan de criteria voor het verhoogde kindergeld (bv. minder dan 80% geestelijk of lichamelijk ongeschikt). De kosten die u betaalt voor zijn dagopvang zijn niet aftrekbaar. Uw belastingvrije som wordt wel verhoogd met 3.720 euro (voor twee kinderen) i.p.v. 1.440 euro voor één kind. Uw kind wordt dus in feite niet als ‘zwaar gehandicapt’ aanzien, maar wel als ‘gehandicapt’.

Welke instellingen en activiteiten?


De uitgaven moeten betrekking hebben op kinderopvang buiten de normale lesuren.

De bedragen moeten betaald worden aan instellingen, opvangvoorzieningen, zelfstandige opvanggezinnen of kinderdagverblijven, die erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd worden door:

  • Kind en Gezin;
  • Office de la Naissance et de l’Enfance;
  • Executieve van de Duitstalige Gemeenschap;
  • buitenlandse openbare instellingen gevestigd in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte;
  • lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of gewesten.
  • Ook kleuter- of lagere scholen gevestigd in de EER of opvangvoorzieningen verbonden met deze scholen komen in aanmerking.

Uitgaven voor de volgende activiteiten komen in aanmerking:

  • de opvang van kinderen die geen onderwijs volgen (0 tot 3 jaar), bv. in een crèche of bij een onthaalmoeder; oppas van kinderen voor aanvang van de lessen en na de normale lesuren, gedurende de middagpauze, op woensdagnamiddag en op vrije dagen;
  • de opvang van kinderen tijdens weekends en vakanties (met inbegrip van vakantiekampen van jeugdbeweging, gemeentelijke speelpleinwerking, sportkampen en diverse stages op het vlak van sport, wetenschap, taal, cultuur, enz.);
  • de opvang van kinderen in internaten.

De hierboven opgesomde activiteiten worden strikt geïnterpreteerd: de uitgave voor de deelname aan een kamp met de jeugdbeweging of sportclub is fiscaal aftrekbaar, maar het lidgeld van de club zelf niet.

Activiteiten die de school in het kader van haar onderwijsdoelstellingen verricht, komen niet in aanmerking. Zelfs niet indien de activiteit ’s avonds of in het weekend wordt georganiseerd, zoals bijvoorbeeld bosklassen of de jaarlijkse schoolreis. Ook uitgaven voor bijlessen worden niet als uitgaven voor kinderopvang aangemerkt.

Begrenzing?


De uitgaven die u maakt voor kinderoppas mogen per kind en per oppasdag niet meer bedragen dan 11,20 euro.

Voorbeeld

U betaalt voor de opvang van uw kind 9,00 euro per dag aan de crèche : de volledige 9,00 euro (en ook niet meer) is aftrekbaar.
U betaalt 14,00 euro per dag: de aftrek wordt beperkt tot 11,20 euro per dag.
Voor uitgaven vanaf dit jaar (inkomsten 2012 – aanslagjaar 2013) wordt deze aftrek omgezet in een belastingvermindering van 45%.

U moet het bewijs van de echtheid en het bedrag van de uitgaven ter beschikking houden van de administratie. De instelling waar het kind verblijft, verschaft hiervoor de nodige attesten. Een model van attest vindt u terug op dewebsite van de fiscus.

Onverenigbaarheid met verhoging belastingvrije som


Als uw kind jonger is dan 3 jaar, heeft u recht op een extra verhoging van de belastingvrije som, bovenop de gewone verhoging voor kinderen ten laste. Deze bijkomende verhoging kan u niet combineren met de aftrek van de kosten voor kinderopvang. Deze regel geldt per kind. U moet dus per kind kiezen tussen de aftrek van de kosten of de bijkomende verhoging van uw belastingvrije som.

Wat met co-ouderschap?


Fiscaal co-ouderschap houdt in dat de ouder die het gemeenschappelijk kind in beginsel fiscaal ten laste heeft, de helft van de toeslag van de belastingvrije som waarop dat kind recht geeft, afstaat aan de andere echtgenoot.

Beide co-ouders mogen de betaalde kinderoppaskosten aangeven en aftrekken, voor zover ze die kosten ook effectief betaald hebben.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.