Interestvoeten rekening-courant voor 2024

Gepost op

Het komt vaak voor dat je als bestuurder of aandeelhouder geld leent aan jouw vennootschap. Alsook kan het gebeuren dat de vennootschap geld aan jou uitleent. Wanneer het een lening van onbepaalde duur betreft, spreken we van een rekening-courant.  

Net zoals bij een lening aan een derde partij, zal op het uitstaande saldo ook interest verschuldigd zijn. Dit zet natuurlijk de deur open voor misbruik wanneer één en dezelfde persoon zowel de vennootschap als zichzelf vertegenwoordigt.  

Bij een lening van de vennootschap aan de bestuurder/aandeelhouder zou bijvoorbeeld kunnen worden beslist om geen interest aan te rekenen. Omgekeerd, bij een lening van de bestuurder/aandeelhouder aan de vennootschap, kan worden getracht om gelden naar de privé te laten vloeien door een overdreven interest aan te rekenen.  

Om dit te vermijden, bepaalt de wet dat de aangerekende interest marktconform moet zijn. Dit maakt ons nog niet meteen veel wijzer. Wat een marktconforme interestvoet is, hangt af van de feiten. Dit zorgt dan ook veelal tot discussie tussen de fiscus en de belastingplichtige.  

Om hieraan tegemoet te komen, publiceert de wetgever sinds enkele jaren de interestvoeten die zij voor dat jaar marktconform acht voor een rekening-courantschuld of -vordering.  

Schuld vennootschap aan privé 

Wanneer jouw vennootschap een schuld in rekening-courant heeft aan jou, stelt de wet dat voor 2024 8,02% een marktconforme interest is. Een mooie verhoging ten opzichte van de 5,70% voor 2023. 

Stel dus dat jouw vennootschap een schuld van €100.000 aan jou heeft, dan kan je hier jaarlijks €8.020 aan interesten voor aanrekenen. Op deze interest moet de vennootschap wel 30% aan roerende voorheffing inhouden. Dit levert met andere woorden netto nog steeds €5.614 op.  

Bijkomend moet nog wel worden opgemerkt dat de vennootschap de geleende middelen effectief nodig moet hebben om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Daarnaast mogen de uitstaande leningen aan de bedrijfsleiders en aandeelhouders niet meer bedragen dan het eigen vermogen van de vennootschap.  

Is dit toch het geval, dan zal een (gedeeltelijke) herkwalificatie naar een dividend plaatsvinden. Dit houdt in dat de interest niet langer aftrekbaar is als kost.  

Schuld privé aan vennootschap 

Ook wanneer je een schuld hebt aan jouw vennootschap moet hier een marktconforme interest voor worden aangerekend. Gebeurt dit niet, dan zal er sprake zijn van een voordeel alle aard.  

Ook in dit geval publiceert de wetgever een marktconforme interestvoet. De interestvoet voor 2024 zal echter pas worden gepubliceerd begin 2025. We kunnen wel meegeven dat de interestvoet voor 2023 5,43% bedroeg. Deze lag dus in de buurt van de interestvoet bij een schuld van de vennootschap aan de privé. Men mag dan ook verwachten dat de interestvoet voor 2024 hier in de buurt zal liggen van voormelde interestvoet van 8,02%. 

Wil je echter vermijden dat je dergelijke hoge interestvoet aan jouw vennootschap moet betalen, dan kan het interessant zijn om de schuld om te zetten in een schuld met een vaste looptijd. Hierop zijn traditioneel lagere interestvoeten op van toepassing. Uiteraard moet je jezelf er wel van verzekeren dat je dan effectief de terugbetalingstermijn respecteert en het niet louter is om de hogere interestvoeten te ontlopen.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.