Fiscale relancemaatregelen

Gepost op

In de Wet van 15 juli 2020 houdende diverse fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie werden een resem fiscale maatregelen genomen om de economie te ondersteunen. We bespreken hier kort een aantal van deze nieuwe maatregelen.

1. Tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Als u als werkgever gedurende de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 minstens 1 maand gebruik hebt gemaakt van het stelstel van tijdelijke werkloosheid, kan u beroep doen op de maatregel van de tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing om zo de loonkost te verminderen.

Wat?

De bedrijfsvoorheffing die u in dit geval niet dient door te storten, wordt berekend aan de hand van de totale kost aan bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020. Het gaat hier over alle bezoldigingen met uitzondering van het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen.

De vermindering komt neer op 50 % van het verschil tussen de totale kost aan bedrijfsvoorheffing die verschuldigd was in de maand mei enerzijds en kost aan bedrijfsvoorheffing per maand bekeken tijdens de maanden juni, juli en augustus anderzijds. De totale vrijstelling mag echter nooit meer dan 20 miljoen euro bedragen.

De vrijstelling wordt toegekend op de bedrijfsvoorheffing die overblijft na andere vrijstellingen van doorstorting.

In het geval deze vrijstelling niet volledig kan gebruikt worden, kan deze worden overgedragen naar de volgende maanden. Van belang is wel dat de overdracht enkel geldt binnen dit kalenderjaar.

Uitgesloten vennootschappen:

 • Vennootschappen die dividenden hebben uitgekeerd tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020;
 • Vennootschappen die een inkoop van eigen aandelen hebben gedaan;
 • Vennootschappen die een kapitaalvermindering hebben verricht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020;
 • Vennootschappen die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 ofwel:
  • Een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs; of,
  • Betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in één van deze staten, voor zover deze betalingen in de loop van het belastbare tijdperk een totaalbedrag vormen van ten minste 100.000,00 euro, en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

 

 

2. Tijdelijke verhoging van de aftrekbaarheid van receptiekosten

Receptiekosten die gemaakt worden in het kader van de beroepsuitoefening zijn normaalgezien slechts voor 50 % aftrekbaar. De evenementensector werd zwaar getroffen. Om deze sector te ondersteunen, heeft de overheid voorzien dat receptiekosten die gemaakt worden in de periode tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020 voor 100 % aftrekbaar zijn.

De verhoogde aftrekbaarheid is niet van toepassing op relatiegeschenken.

 

 

3. Een verhoogde investeringsaftrek

De eenmalige investeringsaftrek is een extra aftrek die ondernemingen kunnen toepassen bovenop de gewone afschrijvingen. Om investeringen door KMO’s te stimuleren, wordt er voorzien in een tijdelijke investeringsaftrek van 25 %. De verhoogde investeringsaftrek is van toepassing op vaste activa die worden verkregen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

Ook wordt de termijn voor de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen die gedaan zijn in het jaar 2019 verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk.

 

 

4. Een belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet door de coronacrisis sterk hebben zien dalen

De overheid wil belastingplichtigen aanmoedigen om in te schrijven op de kapitaalsverhogingen van de vennootschappen die een omzetverlies hebben ten gevolge van de coronacrisis. Daarom wordt er tijdelijk voorzien in een belastingvermindering van 20 % in de personenbelasting.

Voorwaarden?

 • De omzet van de vennootschap is in de referentieperiode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30 % gedaald ten opzichte van dezelfde periode in het jaar 2019. Als het om een startende vennootschap gaat, moet gekeken worden naar de omzet in het financieel plan.
 • Enkel inbreng in geld komt in aanmerking;
 • Er moeten nieuwe aandelen op naam uitgegeven worden;
 • Maximumgrens van 30 % van het kapitaal.

Wat?

U krijgt een belastingvermindering van 20 % die overdraagbaar is naar de volgende drie belastbare tijdperken. Het investeringsbedrag waarvoor de belastingvermindering kan worden verleend is beperkt tot 100.000,00 euro.

Uitgesloten vennootschappen:

 • Beursgenoteerde vennootschappen
 • Managementvennootschappen
 • Bepaalde vastgoedvennootschappen

 

 

5. Wijzigingen betreffende erfbelasting en registratiebelasting

5.1. Algemeen

De Vlaamse Belastingdienst voorziet in een verlenging van de termijn tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden om aan bepaalde fiscale verplichtingen inzake erfbelasting en registratiebelasting te voldoen. Deze termijnverlenging is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde coronaperiode en op termijnen die aflopen binnen twee maanden na de verstrengde coronaperiode.

De Vlaamse Belastingdienst hanteert momenteel 31 juli 2020 als referentiedatum voor het einde van de verstrengde coronamaatregelen. Er geldt dus een algemene termijnverlening tot en met 30 september 2020. Deze termijnverlenging is automatisch van toepassing en moet niet worden aangevraagd.

5.2. Verlenging termijn om aangifte nalatenschap in te dienen

De overheid zal geen belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap vorderen wanneer de aangifte wordt ingediend binnen de twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de verstrengde corona-maatregelen. De aangifte kan dus ingediend worden tot en met 30 september 2020. Deze termijnverlenging is automatisch van toepassing en moet niet aangevraagd worden.

5.3. Verlenging termijn voor registratie van akte voor de registratiebelasting

Er wordt geen belastingverhoging opgelegd als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden.

5.4.Verlenging termijn om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te behouden voor de registratiebelasting

Ook de termijn om aan de voorwaarden te voldoen om gunstregimes te behouden voor de registratiebelasting worden verlengd met 2 maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over:

 • De teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar;
 • De meeneembaarheid door verrekening;
 • De domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning;
 • De domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor bescheiden woning (“klein beschrijf”);
 • De voorwaarde van verkoop van een verhinderend onroerend goed bij verschillende gunstregimes;

 

 

6. Wijzigingen betreffende de btw

6.1. Vrijstelling decembervoorschot

Voor het jaar 2020 is er voorzien in een vrijstelling van betaling van het decembervoorschot. De belasting die verschuldigd is voor de laatste aangifteperiode zal dus uiterlijk 20 januari 2021 moeten worden betaald.

6.2. Verlaging btw-tarief

Ook wordt er voorzien in een tijdelijke verlaging van btw-tarieven:

 • Het btw-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels wordt tijdelijk verlaagd tot 6 %;
 • Vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 wordt het btw-tarief op restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 6 % met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholgehalte van meer dan 1,2 % vol.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.