Coronasteunmaatregelen overzicht

Gepost op

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie van ons land. Vele mensen hebben een periode minder of zelfs helemaal geen inkomsten. Sommigen dreigen hun werk te verliezen of vrezen dat hun bedrijf in moeilijkheden komt. Heel wat financiële kosten en verplichtingen blijven doorlopen, wat een zware druk zet op hun financiële situatie.

De overheid voorziet daarom in tal van steunmaatregelen om deze hinder zoveel mogelijk te beperken.

Omdat deze maatregelen uiteenlopend zijn en elk haar eigen voorwaarden heeft om in aanmerking te komen, zetten we hierbij kort de belangrijkste maatregelen op een rijtje.

U bent zelfstandige in hoofdberoep

Maatregelen op vlak van sociale bijdragen

Uitstel betaling sociale bijdragen

Wat? 
Indien u betalingsmoeilijkheden heeft door het coronavirus, heeft u de mogelijkheid om uitstel te vragen voor de sociale bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 en voor de eindafrekening over 2018 die tegen 30 juni 2020 moet betaald worden.

Door dit uitstel aan te vragen, krijgt u 1 jaar uitstel. Dit wil zeggen dat u de bijdragen van het tweede kwartaal 2020 of de eindafrekening die vervallen op 30 juni 2020 pas tegen 30 juni 2021 moet betalen. Indien u eerder kan betalen, raden wij dit uiteraard aan.

Hoe en wanneer aanvragen? 
Dit uitstel van betaling voor de sociale bijdragen dient aangevraagd te worden bij uw sociaal verzekeringsfonds vóór 15 juni 2020.

De meeste verzekeringsfondsen voorzien in een online aanvraagformulier op hun website.

Gevolgen
Tijdens dit betalingsuitstel blijft u in orde voor uw sociaal statuut. Indien u erin slaagt de opgelopen betalingsachterstand in te lopen tegen 31 december 2020 zal uw VAPZ-premie fiscaal aftrekbaar zijn dit jaar. Betaalt u daarentegen een gedeelte van de sociale bijdragen pas in 2021 heeft dit tot gevolg dat uw VAPZ-premie in 2020 niet aftrekbaar zal zijn. Een VAPZ-premie is immers slechts fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat de sociale bijdragen volledig werden betaald in 2020.

Vermindering sociale bijdragen

Wat? 
Een andere mogelijkheid bestaat erin dat u een vermindering van sociale bijdragen aanvraagt voor het tweede kwartaal 2020. U moet dan aantonen dat u gevolgen ondervindt van het coronavirus (bv. een omzetdaling) en dat uw geschatte beroepsinkomsten dalen onder één van de wettelijk voorziene drempels.

Hoe en wanneer aanvragen? 
U dient te wachten tot u de afrekening van uw sociale bijdragen over het tweede kwartaal heeft ontvangen alvorens een verzoek tot vermindering kan ingediend worden. Een aanvraag tot vermindering voor toekomstige kwartalen is namelijk niet mogelijk.

Gevolgen
Als uw definitieve inkomsten toch hoger blijken te zijn dan de gekozen drempel, bent u verhogingen verschuldigd. Er werd dan immers ten onrechte een vermindering aangevraagd. Dergelijke verhogingen kunnen desgevallend nog vermeden worden door vóór het einde van dit jaar nog voldoende spontaan bij te storten.

Vrijstelling sociale bijdragen

Wat? 
Indien u tijdelijke financiële of economische moeilijkheden heeft omwille van het Coronavirus, kunt u een aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen indienen. De vrijstelling kan gevraagd worden voor de gewone sociale bijdragen van het tweede kwartaal 2020 en voor de eindafrekening over 2018.

Uw loon mag in principe blijven doorlopen bij een aanvraag tot vrijstelling. Het is echter aan u om te bewijzen dat u zich – op basis van gewijzigde inkomsten/onkosten – in tijdelijke economische/ financiële problemen bevindt waardoor het onmogelijk of op zijn minst heel moeilijk is om uw bijdragen te blijven betalen.

De vrijstelling van sociale bijdragen kan gecombineerd worden met het overbruggingsrecht.

Hoe aanvragen? 
U dient te wachten tot u de afrekening van uw sociale bijdragen over het tweede kwartaal heeft ontvangen alvorens een verzoek tot vrijstelling kan ingediend worden. Een aanvraag tot vrijstelling voor toekomstige kwartalen is namelijk niet mogelijk.

U kan deze aanvraag zelf rechtstreeks online indienen bij het RSVZ via deze tool. Wanneer u namelijk uw aanvraag rechtstreeks online indient bij de overheid of een mail stuurt met uw aanvraag naar: mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be, zal uw verzoek het snelste behandeld worden.
Via uw sociaal secretariaat kan ook een vrijstelling sociale bijdragen aangevraagd worden.

Gevolgen
Van belang te weten is dat door het aanvragen van de vrijstelling van sociale bijdragen, u in orde blijft met de kinderbijslag en de ziekteverzekering. U zal echter geen pensioenrechten opbouwen voor deze kwartalen. Ook zal u niet langer uw VAPZ-bijdragen voor 2020 fiscaal kunnen aftrekken.

Overbruggingsrecht

Wat? 
Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen voor alle zelfstandigen in hoofdberoep (eenmanszaken, bedrijfsleiders, helpers, meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut) die hun zaak sluiten. Dit recht kan zowel ingeroepen worden door diegenen die verplicht zijn de deuren te sluiten als diegenen die vrijwillig hun zaak sluiten voor meer dan 7 opeenvolgende kalenderdagen (per maand te beoordelen).

Het overbruggingsrecht kan niet worden aangevraagd door zelfstandigen in bijberoep (tenzij zij sociale bijdragen zoals in hoofdberoep zouden betalen), gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep.

Het overbruggingsrecht geeft recht op een uitkering per maand van 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (met gezinslast). Indien u zowel in de maand maart als in april uw activiteit voor 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt, heeft u voor beide maanden recht op deze uitkering.

Nuttig om te weten is dat u uw bezoldiging en de voordelen van alle aard die u ontvangt niet moet stopzetten.

Het overbrugginsrecht kan zonder problemen gecombineerd worden met de Vlaamse hinderpremie.

We dienen erop te wijzen dat de uitkering van het overbruggingsrecht niet gecombineerd kan worden met een andere uitkering zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Tijdens deze onderbreking mag u ook niet aan de slag gaan als werknemer.

Hoe en wanneer aanvragen? 
Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden bij uw sociaal verzekeringsfonds. De meeste verzekeringsfondsen maken ondertussen gebruik van een online formulier op hun website. Indien uw sociaal secretariaat niet voorziet in een dergelijk formulier, kan u gebruik maken van het standaardformulier dat u hier terugvindt. Dit kan u verzenden via mail aan uw verzekeringsfonds.

Vlaamse hinderpremie

Vlaamse hinderpremie t.w.v. 4.000,00 euro

Wat? 
Alle zelfstandigen in hoofdberoep die hun fysieke locatie verplicht moeten sluiten, hebben recht op een eenmalige premie van 4.000,00 euro. Na 21 dagen sluiting heeft u recht op een bijkomende premie van 160,00 euro per dag dat u normaal gesproken open zou zijn. Voor de dagen waarop u volgens uw openingsuren gesloten zou zijn, krijgt u deze dagvergoeding niet.

Als uw onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht sluiten, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximum 5 per onderneming, op voorwaarde dat er voor elk van die bijkomende vestigingen minstens 1 voltijds personeelslid tewerkgesteld is dat inschreven is bij de RSZ.
Wenst u na te gaan of u verplicht moet sluiten, klik dan hier.

De voorwaarden om recht te hebben op deze hinderpremie zijn de volgende:

 • Zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep).
 • Een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijds equivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 • Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijds equivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden, zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
 • Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.

De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) tewerkgesteld is.

Nuttig om te weten is dat deze premie fiscaal vrijgesteld is van belastingen.
De Vlaamse hinderpremie kan zonder problemen gecombineerd worden met het overbruggingsrecht.

De verkopen via een webshop zorgen er niet voor dat u uw recht op de hinderpremie verliest.

Hoe en wanneer aanvragen? 

De aanvragen voor de hinderpremie moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

U kan u als bestuurder met een kaartlezer en identiteitskaart inloggen op volgende site: Aanvraag hinderpremie.

De tool geeft onmiddellijk weer of uw aanvraag gelukt is. De melding die u krijgt, geeft de status weer van uw aanvraag. Dit is echter nog niet de definitieve beslissing van VLAIO. De beslissing of de hinderpremie al dan niet wordt toegekend, volgt nadat VLAIO haar onderzoek heeft afgerond.

Indien u niet beschikt over een E-ID lezer, maar wel beschikt over een bankkaart en een kaartlezer, kan u via Itsme de aanvraag doen. U kan het stappenplan om Itsme te installeren hier terugvinden.

Ook al heeft u meerdere vestigingen als onderneming, toch moet u slechts 1 aanvraag indienen. VLAIO zal dit zelf verder onderzoeken. U dient dus niet voor iedere vestiging afzonderlijk een aanvraag in te dienen.

De steun wordt per onderneming toegekend en kan maximaal voor 1 ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.

Vlaamse compensatiepremie t.w.v. 3.000,00 euro – NIEUW!!!

Wat? 
Deze nieuwe premie richt zich tot ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben. Zij dienen aan te tonen dat ze een omzetverlies van minstens 60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw’s komen in aanmerking voor deze premie op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Voorbeelden (niet-limitatief):

 • Bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers;
 • (Para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen
 • Bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding (bv. pralinewinkels of drankenhandelaars) maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden
 • Schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren
 • Landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken

Omvang steun:

 • De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van 3.000,00 euro.
 • Er kunnen maximaal 5 premies per onderneming worden aangevraagd indien er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn.
 • Ook zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000,00 euro ontvangen.
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500,00 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80 % of meer.

Hoe aanvragen?

 • De compensatiepremie kan je binnenkort aanvragen via een toepassing bij VLAIO.
 • Je zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat je een omzetverlies van meer dan 60% hebt. Die verklaring op eer bezorg je dan aan VLAIO. Daarna gebeurt er via de BTW-aangifte in het tweede kwartaal een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was:
 • Als ze bij de BTW-controle van het tweede kwartaal ziet dat er een omzetverlies is van 20%, zal de overheid er van uitgaan dat dat omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de crisisperiode, en moet je als ondernemer dus het werkelijke omzetverlies niet verder aantonen;
 • Als dat niet het geval is, zal je wel moeten aantonen dat je in de periode 14/3/2020 – 30/4/2020 een omzetdaling hebt gekend van meer dan 60%. Dat kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat de prestaties dateren van vóór de lockdown. Het is daarom niet onverstandig om facturen van die prestaties, mails of andere bewijsmiddelen goed bij te houden.

U bent zelfstandige in bijberoep

Een aantal steunmaatregelen geldt helaas alleen voor zelfstandigen in hoofdberoep. We overlopen hier de maatregelen voor de zelfstandigen in bijberoep.

Maatregelen op vlak van sociale bijdragen

Uitstel betaling sociale bijdragen

Hierop kan u slechts beroep doen indien u bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Vermindering sociale bijdragen

Dit kan u aanvragen.

Vrijstelling sociale bijdragen

Deze steunmaatregel is enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep. Als zelfstandige in bijberoep kan u dit niet aanvragen.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen in bijberoep komen hiervoor in principe niet in aanmerking. Een uitzondering hierop is voorzien voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Vlaamse hinderpremie

Zelfstandigen in bijberoep komen in principe niet in aanmerking voor de hinderpremie ter waarde van 4.000,00 euro. Een uitzondering hierop is voorzien voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Compensatiepremie

De overheid voorziet sinds 1 april 2020 in een nieuwe premie die bedoeld is voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die mogen openblijven maar die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben. Ze moeten kunnen aantonen dat er een omzetverlies is van minstens 60 % in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Ook zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep kunnen de compensatiepremie van  3.000,00 euro ontvangen.

Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen  6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500,00 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80 % of meer.

Tijdelijke werkloosheid en bijberoep

Als u werknemer bent in hoofdberoep en op tijdelijke werkloosheid werd gesteld, werd er bij aanvang van de corona-maatregelen geoordeeld dat u slechts uw bijberoep mocht uitoefenen op voorwaarde dat u al langer dan 3 maanden actief was als zelfstandige in bijberoep, dat u dit verplicht op voorhand diende aan te geven, dat u uw bijberoep niet uitoefende tussen 07:00 uur en 18:00 uur en vooral dat u uw inkomsten beperkte tot 14,54 euro per dag. De netto-inkomsten die hoger zouden liggen dan 14,54 euro werden in mindering gebracht van uw werkloosheidsuitkering.
Op deze regeling is men gelukkig teruggekomen en heeft men een versoepeling voorzien tot 30 juni 2020:

 • Het bijberoep dient u niet langer op voorhand aan te geven.
 • U bent vrij om de tijdstippen te bepalen waarop u uw bijberoep uitoefent.
 • De inkomsten uit uw bijberoep hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering.

Indien u omtrent één van deze steunmaatregelen vragen heeft of u wenst hulp bij het indienen van de nodige aanvragen, staan wij uiteraard ook steeds klaar om u hierin te begeleiden.

Gemeenschappelijke bepalingen voor zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoep

Vlaamse belastingmaatregelen

Wat?
De Vlaamse overheid heeft beslist om de volgende maatregelen toe te kennen:

 • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven
 • 4 maanden uitstel voor de betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting
 • Soepel toestaan van afbetalingsplannen
 • Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting. De termijn wordt verlengd tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

Meer informatie hierover kunt u hier terugvinden.

Fiscale maatregelen

Afbetalingsplan

Wat?
Alle zelfstandigen en ondernemingen die hinder ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan aanvragen bij de FOD Financiën.

Het afbetalingsplan kan aangevraagd worden voor de volgende fiscale schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • BTW
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Nuttig om weten is dat er voor deze schulden ook een gegarandeerde vrijstelling van de nalatigheidsinteresten is en er een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling geldt.

Vergeet echter niet dat deze steunmaatregel wordt ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet wordt nageleefd!

Hoe aanvragen en wanneer?
Per schuld moet een aanvraag ingediend worden op het ogenblik dat u het aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. Na ontvangst van het aanslagbiljet of betaalbericht, vult u dit document in.

Dit formulier stuurt u daarna uiterlijk tegen 30 juni 2020 per post of via mail naar uw Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor uw gemeente. Wil u weten welk Regionaal Invorderingscentrum voor uw gemeente bevoegd is, klik dan hier.

Uitstel indiening bepaalde fiscale aangiftes

Wat?
De zelfstandigen en ondernemingen die betalingsproblemen ondervinden ingevolge het coronavirus krijgen voor de volgende aangiftes uitstel voor het indienen:

Voor de aangiftes vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting-niet inwoners (vennootschappen) met uiterste indieningsdatum 16 maart 2020 wordt de indieningstermijn verlegd van 16 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

Voor het indienden van de btw-aangiftes en de intracommunautaire opgaven wordt het uitstel als volgt verleend:

 • Voor de aangifte en opgave over februari 2020 wordt de termijn verlengd tot 6 april 2020
 • Voor de aangifte en opgave over maart 2020 wordt de termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Voor de aangifte en opgave over het eerste kwartaal 2020 wordt de termijn verlengd tot 7 mei 2020

Voor wat betreft de jaarlijkse klantenlisting wordt de termijn verlengd tot 30 april 2020.

Hoe aanvragen en wanneer?
Dit uitstel is automatisch van toepassing en moet niet aangevraagd worden.

Uitstel betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Wat?
De Vlaamse overheid heeft eveneens voorzien in een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder dat hierop boetes of interesten verschuldigd zijn.

Voor de betaling van de btw worden de termijnen als volgt verlengd:
•    Voor de maandaangifte februari 2020 wordt de termijn verlengd tot 20 mei 2020.
•    Voor de maandaangifte maart 2020 wordt de termijn verlengd tot 20 juni 2020.
•    Voor de kwartaalaangifte eerste kwartaal 2020 wordt de termijn verlengd tot 20 juni 2020.

Voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing worden de termijnen als volgt verlengd:
•    Voor de betaling over de maandaangifte februari 2020 wordt de termijn verlengd tot 13 mei 2020;
•    Voor de betaling over de maandaangifte maart 2020 wordt de termijn verlengd tot 15 juni 2020;
•    Voor de kwartaalaangifte eerste kwartaal 2020 wordt de termijn verlengd tot 15 juni 2020;

Voor de betaling van zowel de personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-inwoners (BNI) en rechtspersonenbelasting zal automatisch, dit bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maagregel geldt voor de afrekeningen van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Fiscale maatregelen

Wat?
Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat uw bedrijf gedurende maximum 6 maanden en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020 geen aflossingen van kapitaal moet doen. De interesten blijven wel verschuldigd. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de terugbetalingen van het kapitaal. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: u zal als kredietnemer maximaal 6 maanden langer uw krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

De gebruikelijke dossier- of administratiekosten zouden ook niet aangerekend worden.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Een betalingsuitstel van een professioneel krediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s (en dus ook vennootschappen van vrije beroepen), zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 1. De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • De omzet of het inkomen is substantieel gedaald;
  • Er wordt een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • De overheid heeft – in het kader van de indijking van het coronavirus – bevolen tot sluiting van de onderneming of de praktijk.
 2. De onderneming is vast gevestigd in België.
 3. De onderneming heeft op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op haar lopende ondernemingskredieten, bij de belastingen of sociale zekerheid. Op datum van 29 februari 2020 mag ze wel enige betalingsachterstand hebben, maar niet meer dan 30 dagen.
 4. De onderneming doorloopt geen procedure van actieve kredietherstructurering. Dit betekent dat de onderneming gedurende 12 maanden (voorafgaand aan 31 januari 2020) aan al haar contractuele kredietverplichtingen heeft voldaan.

Belangrijk op te merken is dat niet alle kredieten in aanmerking komen. Het betalingsuitstel kan aangevraagd worden voor:

 • Kredieten met een vast aflossingsplan
 • Kaskredieten, gemengde lijnen en straight loans

Leasing en factoring komen dus niet in aanmerking voor betalingsuitstel.

Hoe aanvragen?
U dient het betalingsuitstel rechtstreeks aan te vragen bij de kredietinstelling. Neem bijgevolg contact op met uw bank om na te gaan of u in aanmerking komt.

Bij vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.